Saturday, July 16, 2016

How to Decorate a Boho-Style Room - Kako urediti sobu u Boho stilu

>>> I am verry happy that Modernize.com and Starseed Jewelry are continuing cooperation. Here's another wonderful and useful decorating story for blog readers who love Bohemian/Boho style that will never be out of fashion. If you would like to refresh your living space, but still not ready to go for new furniture, than go Boho :)! Find out how to Decorate a Boho-Style Room.

<<< Vrlo sam srećna što Modernize.com nastavlja saradnju sa Starseed Jewelry. Evo je druga divna i korisna priča o dekorisanju prostora za one čitaoce bloga koji vole Boho stil koji će uvek biti u modi. Ako biste voleli da osvežite svoj životni prostor, a još niste spremni da kupite novi nameštaj, opredelite se za Boho stil. Saznajte kako da uredite sobu u ovom stilu. 

>>> <<<

How to Decorate a Boho-Style Room - Kako urediti sobu u Boho stilu 

>>> The best part of decorating a home or apartment is infusing the space with your unique tastes and personality. And no decor style gives you more room to play around than bohemian. When you’re going for eclectic, you don’t have to shy away from mixing rich hues or interesting patterns, or even incorporating random finds and accessories as art. Home Improvement Leads has a few ideas for a boho bedroom or living room that will feel uniquely yours.

<<< Ono što je najbolje u vezi uređenja kuće ili stana je što svoju vlastitu ličnost i osećaj za estetiku možete izraziti kroz taj prostor. A nijedan drugi stil dekorisanja vam ne pruža više mogućnosti za igru od boemskog. Ukoliko se opredelite za eklektiku, ne treba da se stidite da mešate jake tonove i interesantne dezene, ili čak da inkorporišete i neke stvari i detalje na koje ste slučajno nabasali, kao deo umetničke "postavke". Home Improvement Leads vam predlaže nekoliko ideja za uređenje spavaće ili dnevne sobe koja će da odiše - vama! 

Drape Lush Fabrics - Drapirajte raskošne materijale

>>> Use flowy fabrics to make your room feel more tranquil. Drape them over your furniture, or use a colorful rug or curtain as a partition to add privacy. You can also loosely hang a sheer fabric from the ceiling with lanterns for a truly ethereal look. 

<<< Koristite materijale koji imaju bogat i lep pad kako bi vaša soba odisala mirom. Drapirajte ih oko komada nameštaja, ili upotrebite tepih ili zavese živih boja kao neku vrstu pregradnog zida koji će vam obezbediti privatnost. Takođe, za postizanje eteričnog izleda sobe, možete da na deo plafona gde su svetiljke,labavo pričvrstite providan materijal 

Incorporate Jewelry - Inkorporišite i nakit


>>> Beading is a distinctive aspect of boho decor, so why not make your jewelry dual-purpose? It will add a beautiful design element. Plus, accessorizing will be a lot simpler when all of your jewelry is on display in front of you.

<<< Perlice su karakterističan aspekt boho dekora, tako da zašto ne dati svom nakitu dvostruku ulogu? One mogu biti divan dizajnerski element. Plus, kad se spremate za izlazak i kad dođe do izbora detalja, lakše će vam biti da imate sav svoj nakit izložen i na dohvat ruke.


Add Texture with Embroidery - Bogatim vezovima istaknite strukture

>>> Embroidery is another staple of boho fashion and decor. Bright colors and metallic threads are an enchanting combination, perfect for livening up a boring couch, bed, hammock, or window seat.

<<< Vez je druga zajednička tačka koja spaja boho modu sa dekorisanjem prostora. Žive boje i metalik konci su očaravajuća kombinacija, odlična za osvežavanje jednoličnih kaučeva, kreveta, ležaljki ili prozorskih garnitura za sedenje.

Mix Hot Hues - Izmešajte tople tonove


>>> Contemporary home decor these days calls for clean lines and neutrals like ivory and cloud gray. But eclectic decor gives you a lot more freedom—you don’t have to do what’s “in” to make your place stylish. In fact, you can do the opposite. Mix and match bright, warm hues for a lively look. If you’re not sure about pairing vivid hues all over the place, begin with a neutral palette and let the color come in the form of accessories and details.

<<< Najnoviji trendovi u kućnom dekoru pozivaju na čiste linije i neutralne boje, poput slonove kosti ili oblačno-sive. Međutim, eklektičan stil vam daje više slobode - ne morate da se povodite za onim što je "in" kako biste imali sobu sa stilom. Zapravo, možete da radite suprotno. Mešajte i spajajte jarke i žive tonove za postizanje živopisnog stila. Ako niste sigurni kako da uparite živahne tonove svuda po prostoru, započnite sa neutralnom paletom, a živi tonovi neka pristignu u formi detalja i aksesoara.

Go Antique Shopping - Obiđite antikvarnice i buvljake


>>> The boho looks has been fairly popular the past few years, so it wouldn’t be hard to find what you need in a department store. But where’s the fun in that? Look for unique treasures that will bring their story to your home. In addition to be bringing one-of-a-kind flair, shopping for secondhand items is more eco-friendly.

<<< Boho stil je bio prilično poularan poslednjih godina, tako da nije teško naći šta vam treba čak ni u robnim kućama. Ali gde je zabava u tome? Tragajte za jedinstvenim dragocenostima koje će vašem domu dati PRIČU! Osim što će sa sobom doneti dah ekskluziviteta, kupovina second hand komada je i ekološki prihvatljivija.


Light it Up - Osvetlite prostor

>>> Decorate with elaborate metal and glass lanterns that will add soft, natural light. Just be careful with all that drapey fabric, and remember that electric tea lights can look just as pretty as natural flame.

<<< Dekorišite prostor upečatljivim metalnim i staklenim svetiljkama koje će dati mekanu, prirodnu svetlost. Samo budite pažljivi sa svim tim draperijama i imajte u vidu da električne svećice mogu biti isto tako lepe kao i one koje daju prirodan plamen.

Get Busy - Ne plašite se šarenila

>>> Have you ever heard someone say a room or an outfit was “too busy,” wrinkling their nose like it’s a bad thing? Well, if you’re going boho you don’t have to worry about that. Don’t worry about focal points or what the typical layout might be. Focus on making every element of the room unique and interesting. You can still achieve balance and avoid clutter with many points of interest to draw the eye.

<<< Da li ste ikada čuli da neko kaže za sobu ili za odevnu kombinaciju da je "preangažovana", mršteći se pri tom, kao da je to loša stvar? Pa, ako se opredelite za boho stil, nećete morati o tome da brinete. I zaista, u ovom slučaju nećete morati da brinete o ključnim tačkama ili o nekom tipičnom rasporedu. Umesto toga, fokusirajte se na to da svaki detalj sobe bude jedinstven i interesantan. Još uvek možete postići balans i izbeći gužvu sa mnoštvom interesantnih tačaka koje će privući pogled.

Experiment - Eksperimentišite

Source: Unknown (I give the credit to the author)
>>> There’s no rule saying a mirror has to be a rectangle, an end table needs to be square, or that a chair needs to sit on the ground. Experiment freely with furnishings and you will find the bohemian look effortless.

<<< Ne postoji pravilo u kome se tvrdi da ogledalo mora biti pravougaono, da ivice stola moraju biti četvrtaste ili da ta stolica mora da bude na podu. Slobodno eksperimentišite sa nameštajem i otkrićete da je boemski stil nenaporan.


NOTE: I am not the author of photos in this article, I'm not sure if I managed to find original sources, but I give the credit to authors and I will remove photos if requested.


No comments:

Post a Comment