Friday, March 27, 2015

Dinka beaded corsets from Sudan - Dinka korseti od perlica, iz Sudana

⋘ One thing leads to another, that's how I first time heard about Dinka tribe beaded corsets. In one of my recent posts I was writing about work of Alexander Calder - during the research I have found that he might have been inspired  by them. I immediately Googled for "Dinka beaded Corsets" and almost fainted right away. I'm still drooling over the beauty of them, since to me they are true Haute Couture pieces. Calder wasn't the only designer who has found the inspiration in them. The story behind the corsets is very interesting.
⋘ 
 Jedna stvar vodi ka drugoj,  eto tako sam ja po prvi put čula za Dinka pleme iz Sudana i njihove korsete od perlica. U jednom od svojih skoršnjih postova pisala sam o radu Aleksandra Kaldera - tokom istraživanja pronašla sam podatak da je moguće da je njima bio inspirisan. Odmah sam izguglala termin "Dinka korseti od perlica" i istog trenutka se skoro i onesvestila. Za mene su ovo primerci istinske visoke mode i sam njihov prizor za mene predstavlja pravu poslasticu. Kalder nije bio jedini dizajner koji je u njima pronašao inspiraciju za svoja dela. I priča koja stoji iza ovih korseta je veoma interesantna.
Dinka mens corset, front part, details; - Dinka korset, muški, prednji deo, detalji;


  The interesting fact it that corsets are worn by both men and women. So they are Manlual (for men) and Alual (for women). The size of the herd indicates men's wealth in the community. So, for them corset represent a status symbol, too. Boys start wearing them at the very young age. Here I have to note that I am equally impressed by stunning beauty of Dinka tribe people and their elongated, narrow bodies that remind me of sculptures of Alberto Giacometti. I'm wondering if corsets contribute somehow into body shaping.  
  Interesantan podatak je da korsete nose i muškarci i žene. Tako se oni za muškarce zovu Manlual, a za žene Alual. Brojnost stada stoke ukazuje na bogatstvo muškaraca u zajednici. Tako da za njih korset predstavlja i statusni simbol. Dečaci počinju da ih nose još dok su sasvim mali. Ovde moram da napomenem da sam podjednako impresionirana zapanjujućom lepotom ljudi iz plemena Dinka, kao i njihovim izduženim, uzanim telima, koja me podsećaju na skulpture Alberta Đakometija.  Takođe se pitam da li i korseti nekako doprinose njihovom oblikovanju. 
Dinka mens corset, back view, detail; - Dinka korset, muški, izgled pozadi, detalj;

  Each of these corsets are made of thousands of tiny glass beads in various colors. A corset is usually supported by strong wires at the spin. Beadwork is an expression of the creativity and is an important part of adornment traditions. Corsets such as this are to count among the most valuable and costly objects. They are used as symbol of wealth and social status. In other words, they are indicators of gender, age, wealth, and ethnic affiliations. The colors of the beads indicate the age of the wearer. For instance, youth between 15-25 years-old will wear a corset made of red and black beads; the used of pink and purple are appropriated to a man between 25-30 years old. Yellow beads are worn by wearers of over 30 years old. The combination of colors including blue, green, white,black, and red is frequently used. This composition may appear purely aesthetic.
⋙ Svaki od ovih korseta je napravljen od na hiljade sitnih, staklenih perlica različitih boja. Na kičmenom delu korseti su obično ojačani čvršćom žicom. Rad sa perlicama i za njih predstavlja način da se izrazi kreativnost i to je važan deo tradicionalnog ukrašavanja. Korseti kao što je ovaj, smatraju se među najvrednijim i najskupocenijim predmetima.  Nošeni su kao simboli koji ukazuju na bogatsvo i socijalni status. Drugim rečima, oni su ukazivali na pol, godine, bogatstvo i etničku pripadnost. Boje perlica ukazivale su na starost onoga ko ih nosi. Na primer, mladi između 15-te i 25-te godine nosili su korsete od crvenih i crnih perlica; dok je upotreba pink i ljubičastih više priličila muškarcima između 25-te i 30-te godine. Žute perlice su nosili starilji od 30 godina. Pa ipak, kombinacije boja koje uključuju plavu, zelenu, belu, crnu i crvenu boju, su takođe često korišćene. Ali ovakve kompozicije su rađene isključivo iz estetskih razloga.  

Dinka mens corset, side view, detail; - Dinka korset, muški, izgled sa strane, detalj;
   Women' Corsets (Alual) are different from those worn men. In most of the cases women' corsets are decorated with cowrie shells. They are of a looser, bodice style. When worn, women' corsets appear ample and hang from the neck like a large necklace. But in some rare case, young girls will wear a tight corset with an important projection in the back such as those of the men. This corset will remain on her and will be cut open only at her wedding. Corsets for men (Malual) are worn tight and are characterized by a high projection on the back usually seen as indicator of the wealth of the wearer's family. A young warrior would keep his corset on him and will change it only when he reaches another group age for his colors change.
⋙ Ženski korseti (Alual) se razlikuju od muških. U većini slučejeva dekorisani su sjajnim školjkama. Opuštenijih su formi, nalik prsluku-tunici. Dok ih nose, oni na ženama izgledaju kao velike ogrlice, koje se u bogatim slojevima spuštaju od vrata na dole. Ali u retkim slučajevima i mlade devojke nose uske korsete, sa produžetkom na leđima,  nalik muškim. Ovaj korset će sve vreme biti na njoj i biće isečen tek na njenom venčanju. Dok je kod muškaraca ovaj produžetak na leđima pokazatelj njegovog bogatstva, kao i njegove porodice. Mladi ratnik će ga nositi sve dotle dok se ne približi sledećoj starosnoj grupi, kada će ga zameniti onim u odgovarajućim bojama. 
Dinka mens corset, front view, total; - Dinka korset, muški, izgled spreda, u totalu;
 This particular corset was manufactured by the Dinka people of the Sudan in the first half of the 20th century. It is an immensely complex construction, with numerous separate strings of beads gathered together in colour sequence and attached sequentially to a central ribbed strut running the length of the garment. 
 Ovaj korset je izrađen od strane ljudi iz Dinka plemena iz Sudana, u prvoj polovini XX veka. Sve u svemu, to je jedna neizmerno kompleksna konstrukcija, sa brojnim, zasebnim nizovima perlica, povezanih po određenom rasporedu boja i prikačenih na centralne, rebraste podupirače od žice koji se protežu vertikalno duž korseta. 
 Many designers were inspired by Dinka corsets - John Galliano for Christian Dior; Mnogi dizajneri su bili inspirisani Dinka korsetima - Džon Galiano za Kristijana Diora;
 I think that this photo alone, tells enough of Galliano's interpretation of Dinka's corsets - let's just admire. 
 Mislim da fotografija sama za sebe dovoljno govori o Galijanovoj interpretaciji Dinka korseta  - hajde samo da se divimo. 

Dinka mens corset, front view, total; - Dinka korset, muški, izgled spreda, u totalu;
  Yet another example of Dinka mens corset with a beautiful color combination that may inspire you for your next bead/jewelry projectsLike that of most east African groups, Dinka material culture is typically lightweight and portable. This reflects their highly nomadic pastoral lifestyle, and has resulted in a plethora of outstandingly complex and diverse craftwork that differs from that of more sedentary groups in the southern and central parts of Africa. The beads are themselves highly valued by the Dinka, and would have reflected the status of the wearer – likely a bride. These items, while significant, are not technically religious.

 Još jedan primerak muškog Dinka korseta, sa predivnom kombinacijom boja koja može da vam posluži kao inspiracija za buduće projekte sa perlicama/nakitom. Materijalna kultura Dinka je, slično većini istočno-afričkih grupa, uglavnom lagana i prenosiva. Ovo ukazuje na njihov izrazito nomadski i pastirski stil života, koji je rezultirao izvanredno kompleksnim i raznolikim umetničkim predmetima ručne izrade, koji se razlikuju od sedelačkih etničkih grupa, poput onih u južnim i centralnim delovima Afrike. Perlice, same po sebi, za Dinke imaju visoku vrednost, jer odslikavaju status onoga koji ih nosi - po tome se procenjuje i status buduće mlade... Ovakvi predmeti, iako značajni, nemaju religioznu vrednost.


Dinka mens corset, back view, total; - Dinka korset, muški, izgled pozadi, total;
  I love the colorway on this corset. I would repeat it in exactly the same way, no matter what bead project (necklace, bracelet, anything): 50% og Beige beads, 20% of Royal Blue and Black each, some 7-9% of Yellow and that 1% of Bright Red, as a final spice:)
 Jako mi se sviđa raspored boja na ovom korsetu. Ponovila bih ga baš tim redosledom, bez obzira za kakav bih se projekat odlučila (ogrlica, narukvica, bilo šta): 50% Bež perlica, po 20% od Kraljevsko Plave i Crne, nekih 7-9% Žute i taj 1% Jarko Crvenih, kao krajnji začin:).
Dinka mens corset,lower part, back view, detail; - Dinka korset,donji deo, muški, izgled pozadi, detalj;

 I also love the irregular shape of beads and their size for this particular project.
 Takođe mi se dopada nepravilan oblik perlica i njihova veličina je taman kako treba za ovakav projekat. 
Color Palette;
Paleta boja;
 A little palette with main colors picked from the corset from the pictures above. It could be helpful if you want to match it with beads (in case you want to have colors that are closest to those ones on the corset)
 Paleta sa glavnim bojama perlica zastupljenim na korsetu sa slika odozgo. Može biti od pomoći pri izboru perlica ( ukoliko želite da budu što približnije onima sa korseta)
Two Dinka men wearing corsets
Photo from Carol Beckwith and Angela Fisher's "African Ceremonies";
Dva muškarca iz plemena Dinka, koji nose korsete.
Foto: Carol Beckwith i Angela Fisher's "Afričke ceremonije";
 Could it be that these are two brothers, the left one being a bit older? Or are these just two pals, one of them wearing corset with a higher back part, indicating his wealth/social status..?
 Da li bi ovo mogla biti dva brata, od kojih je jedan samo malo stariji? Ili su to dva drugara od kojih jedan nosi korset sa malo izduženijim zadnjim delom koji ukazuje na njegov viši socijalni status/bogatstvo...?

Dinka mens beaded bodice, front/side view, Metropolitan Museum of Arts, New York;
Dinka korset od perlica, muški, izgled spreda/sa strane, Metropliten Muzej, NYC;
Dinka men's beaded bodice, back/side view, Metropolitan Museum of Arts, New YorkDinka korset od perlica, muški, izgled pozadi/sa strane, Metropliten Muzej, NYC;
Dinka girl, wearing tight, mens corset, with extremely elongated back part;
Dinka devojka, koja nosi uzani muški korset, sa izrazito izduženim zadnjim delom; 
 According to what I learned so far, this is a wealthy, unmarried girl.

 Sudeći po onome što sam naučila do sada, devojka sa slike odozgo je bogata i još uvek neudata. 
Looser, bodice style, looking also like a long, layered necklace;
Opuštenija forma, nalik tunici ili dugačkoj, višeslojnoj ogrlici; 
They are not less beautiful;
Ni one nisu ništa manje lepe;
⋘ Women from these two pictures, contrary to the girl from the photo above, are wearing looser, bodice style, probably indicating older age and the married woman status.
⋙ Žene sa  ove dve slike, suprotno devojci sa slike iznad, nose opušenije forme, nalik prsluku-tunici, što verovatno ukazuje na nešto starije godište i status udate žene. 


Dinka mens corset, font view, total;
Dinka korset, muški, izgled spreda, total;
 

⋘ Dinka mens corsets are so beautiful that I had to attach photos of the third colorful example.
⋙ Muški korseti plemena Dinka su toliko lepi da sam morala da priložim fotografije trećeg, živopisnog primera. 

Dinka mens corset, back view, total;
Dinka korset, muški, izgled pozadi, total;
Dinka mens corset, mid part,  front view, detail;
Dinka korset, muški, srednji deo, izgled napred, detalj;
Dinka mens corset, lower part, back view, detail;
Dinka korset, muški, donji deo, izgled pozadi, detalj;

Dinka man, wearing beaded corset with extremely elongated  back part;
Muškarac iz Dinka plemena koji nosi korset sa izrazito izduženim zadnjim delom;
 Obviously a wealthy man or maybe a leader of a tribe? And it is not just about the corset,his body language also indicate that he is very conscious of himself, self confident and looks like he's showing off a bit. His facial expression is very interesting, tells a million possible stories of why he made it that way:)?
⋙ Očigledno bogatiji čovek ili možda čak i vođa plemena. Ne samo korset već i njegov govor tela ukazuje na to da je svestan sebe, samouveren i kao da se malo pravi važan. I izraz lica mu je veoma interesantan, iza njega se krije milion mogućih priča na temu zašto li ga je takvog napravio:)?

REFERENCES - REFERENCE
***  I do not claim to own any of the photos above. Wherever it was possible I have tried to find original sources of information and they are listed bellow:

*** Gde god je bilo moguće pokušala sam da pronađem originalne izvore slika i informacija i oni su ovde i izlistani.  
No comments:

Post a Comment