Thursday, May 21, 2009

CROCHET HATS IN BRIGHT COLORS - KUKIČANE KAPE U JARKIM BOJAMA


>>> These hats (except for the brown one, it's new) were my best sellers, all of the crochet items I have ever made. I have made them in many colors and variety of yarns, but it seems that this bright color cotton yarn,  with a sparkly fiber, was the right choice.
>>> <<<
<<< Ove kukičane kapice (osim braon, koja je nova) su jedne od najprodavanijih artikala koje sam ikada napravila. Uradila sam ih u mnogo boja i od najrazličitijih vrsta prediva, ali izgleda da je ovaj pamuk u jarkim bojama, sa svetlucavim vlaknom, bio pravi izbor. 

>>> The truth is that I am a novice in crocheting. I have learned how to crochet few years ago. So far, I was experimenting with colors and structures, not with shapes. Most of my crochet projects were flat and one dimensional, like scarves. This time I wanted to make a hat, a lacy one. 

<<< Ja sebe smatram još uvek početnikom u kukičanju. Naučila sam da kukičam pre nekoliko godina. Do sada sam eksperimentisala sa bojama i strukturama, ali ne i sa oblicima. Većina stvari koje sam uradila su ravne i jednodimenzonalne, poput šalova. Ovaj put sam želela da napravim kapu, čipkastu. 

>>> I have tried to follow instructions for some hats I have found in various magazines, but it all looked too complicated to me. That's why I decided to make one on my own. I knew how to make this lacy structure, the rest - I was guessing. I have first made a square shape, big enough to cover the top of the head. Then I just kept knitting around its' edges and decorated the last row with a zig-zags in dense stitches. Sometimes, I decorate hats with satin stripes and beads and sequins and sometimes I just leave them as they are.

<<< Pokušala sam da pratim instrukcije za neke od kapa koje sam pronašla u raznim časopisima, ali mi je sve to izgledalo prekomplikovano. Zato sam odlučila da sama pokušam. Znala sam sam kako da napravim ovu čipkastu strukturu uz pomoć lukova u lančanom bodu - sve ostalo sam nagađala. Prvo sam napravila četvorougaoni oblik, dovoljno velik da prekrije vrh glave. A zatim sam nastavila da kukičam u krug, da bih poslednji red završila gusto iskukičanom zubčastom ivicom. Ponekad ove kape ukrašavam satenskim trakama, vezom i perlicama, a nekad ih ostavim takve kakve su. 
>>> Before internet expansion, I used to sell them in a beautiful high street gift gallery. Once they got popular, gallery owners started making them on their own!! And that's the big problem with galleries here, the problem that happened to me not only once, but almost every time. 

<<< Pre ekspanzije interneta, prodavala sam ih u predivnoj galeriji u centru grada. Međutim, čim su postale popularne vlasnici su sami počeli da ih izrađuju i prodaju!! I to je veliki problem sa našim galerijama i prodajnim mestima, koji mi se nije desio (i verovatno ne samo meni)samo jednom, već skoro svaki put. 
>>> The best solution would be if artists could register their art and craft businesses and start selling on their own, but here in Serbia there is no support from government. And it's not just that you can't find some good start-up credits. It's about totally unfriendly environment regarding this type of activity ,with taxes and regulations that kill your business even before you have ever started it. 

<<< Najbolje rešenje bi bilo kada bi umetnici mogli da registruju svoj biznis i sami otvore prodajna mesta, ali ovde u Srbiji za tako nešto ne postoji podrška od vlade. Ne samo da ne možete pronaći povoljne start-up kredite, već se radi o gotovo neprijateljskom stavu prema ovakvim vrstama aktivnsoti, sa svim tim taksama i regulativama koji vam ubiju biznis i pre nego što ste imali šanse i da ga započnete. 
>>> There are big hopes about online markets, stores and communities where crafters, artists and makers could sell their handmade and vintage goods. But here again, we are  waiting as a country to be approved by PayPall. 

<<< Velike nade se polažu u onlajn prodajna mesta gde umetnici, zanatlije, itd. mogu da prodaju svoje proizvode iz kućnih manufaktura. Međutim, i ovde imamo prepreke kao zemlja u vidu nemogućnosti naplate preko PayPal-a, koji nam nije odobrio tako nešto. 

No comments:

Post a Comment